Lồn hồng ấy làm sao đêm nay có thể bỏ qua được

Lồn hồng ấy làm sao đêm nay có thể bỏ qua được

Lồn hồng ấy làm sao đêm nay có thể bỏ qua được