Tầm ấy thì có bảo anh cũng không dừng địt được

Tầm ấy thì có bảo anh cũng không dừng địt được

Tầm ấy thì có bảo anh cũng không dừng địt được